Vedeli ste, že aj nový tlakomer môže merať nesprávne? Jediná istota presného merania je skontrolovanie tlakomera, tzv. kalibrácia v autorizovanom laboratóriu a obdržanie kalibračného cerfitikátu. 

 Kalibračný certifikát Homola Medical

Naše autorizované laboratórium zistilo, že aj nové tlakomery môžu merať nepresne. Preto sme sa rozhodli predávať tlakomery, ale iba také, ktoré prejdú kalibráciou. Zámerom nášho laboratória je poskytnúť vám iba presné zariadenia tak, aby výška tlaku, ktorú namerajú, zodpovedala skutočnosti. Každý skalibrovaný tlakomer je označený kalibračnou nálepkou s vyznačeným mesiacom a rokom kalibrácie. Pre domácnosti pribaľujeme do krabice kalibračný certifikát, ktorý je viazaný na výrobné číslo konkrétneho tlakomera. Tieto dve potvrdenia sú veľmi hodnotné dôkazy toho, že sme konkrétny tlakomer skontrolovali.

 

 

Na kalibračnom certifikáte sú zaznamenané  cenné údaje, poďme si ich teda vysvetliť:

  

Predná strana

Kalibračný certifikát - vysvetlivky

  • Na prvej strane v hornej polovici nájdete všetky údaje o prístroji ako sú výrobca, typ, výrobné číslo, merací rozsah prístroja, hodnotu dielika na stupnici (väčšinou 1mmHg). Ďalej sú tam dôležité údaje ako dátum kalibrácie, dátum vystavenia certifikátu a následná odporúčaná kalibrácia. Nájdete tam aj typ etalónu,ktorým váš tlakomer porovnávame a doklad o tom, že aj presnosť etalónu je kontrolovaná ešte presnejším meradlom.

 

  • Dolná polovica prvej strany uvádza najdôležitejšiu informáciu a to, či je tlakomer presný alebo nie je. V prípade že je presný, jeho maximálna spriemerovaná chyba by nemala byť vyššia ako ± 5mmHg, a to v ktorejkoľvek meranej hodnote. Každý tlakomer kontrolujeme 9 meraniami v 3 rôznych tlakových pásmach, na úrovni nízkych, stredných a vysokých tlakov. Takto zistíme, či tlakomer opakovane ukazuje tie isté hodnoty hoci aj s chybou, no vždy rovnakou a nie väčšou ako ± 5mmHg. Hovoríme tomu, že má opakovateľnosť meraní. Ak spĺňa tieto požiadavky, tlakomer je vhodný, presný a viete, že sa na neho môžete spoľahnúť.Kalibračný certifikát - vysvetlivky
  • Existujú aj tlakomery, ktoré síce spĺňajú odporúčanú maximálnu dovolenú odchýlku v tolerancii ± 5mmHg, ale raz namerajú viac a vzápätí menej. Takto môže byť ich odchýlka aj ± 10mmHg. Takýmto tlakomerom hovoríme, že nemajú opakovateľnosť, a tým pádom sú nespoľahlivé a také považujeme za nepresné. 

 

 

Zadná strana

  • Na druhej strane certifikátu nájdete výsledky meraní. Štandardne u nových tlakomerov ide o meranie troch rôznych tlakov po troch meraniach každého z nich. 

Kalibračný certifikát - vysvetlivky

  • Pod nameranými hodnotami sú na každom certifikáte vysvetlivky k značkám uvedeným v tabuľke ,,Výsledky merania“. Tie najdôležitejšie údaje stručne znamenajú:

- prvý stĺpec je vzorová (má byť) hodnota systolického a diastolického tlaku

- druhý stĺpec je skutočná nameraná hodnota.

- tretí stĺpec je zistený priemerný rozdiel medzi vzorovou a skutočnou nameranou hodnotou

 

Certifikát Vám na požiadanie vyhotovíme aj na tlakomer, ktorý už používate. V prípade zistenia, že nemeria správne a jeho namerané hodnoty sú mimo maximálnej dovolenej chyby, môžete ho u vášho predajcu reklamovať ako nepresný.

 

Viac info ohľadne kalibrácie a objednávok na kontrolu presnosti sa dozviete na čísle:                       0905 631 192